VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - V současnosti nabízíme volné pracovní pozice: Klikněte zde pro aktuální nabídky volných míst x

Ochrana osobních údajů

Z Á S A D Y zpracování osobních údajů zákazníků“

Společnost PROFIUM stavební s.r.o. se sídlem Ostrava Poruba, ulice Sokolovská 1332/47, IČ: 04800885 („dodavatel“),

prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) našich zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujících se k ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nezbytné pro uskutečnění obchodu:
Těmito zásadami bychom chtěli naše zákazníky ubezpečit, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, zároveň Vás dále informujeme o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme.

Pro úspěšný průběh zhotovení díla shromažďujeme tyto osobní údaje:

Příjmení, jméno

Fakturační adresa

Adresa plnění díla

Datum narození

Podnikatel IČ a DIČ

Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa

Shromažďování výše uvedených osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu dodavatele, tj. uzavření smlouvy a jejího plnění, na základě přání objednatele. K takovému shromažďování osobních údajů zákazníka není potřeba jeho souhlasu.

K uskutečnění obchodu žádné další osobní údaje neshromažďujeme ani neukládáme, pokud si to sami nebudete přát a nedáte k nim souhlas.

Souhlas ke shromažďování jiných osobních údajů:

Podle GDPR musí být souhlas konkrétní, jednoznačný a svobodně udělený. Subjekt údajů („zákazník“), který souhlas udělil má právo jej kdykoliv odvolat, od tohoto okamžiku již nebudou osobní údaje, ke kterým byl souhlas odvolán, zpracovávány.

Ukládání a archivace:

Ukládání a archivace po dobu delší než jsou zákonem stanovené lhůty dle zákona o účetnictví.

Abychom mohli poskytovat svoje služby a zlepšovat je ke spokojenosti zákazníků, zpracováváme osobní údaje. Konkrétně sem patří:

Zpracování cenové nabídky dle informací, které nám zákazník sám poskytne a to prostřednictvím naší webové stránky, e-mailu, mobilní komunikace, či v rámci osobního jednání.

Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom Vám sdělili aktuální stav vaší poptávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů – údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků.

Předání osobních údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy o dílo, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Třetími stranami, kterým na základě oprávněného zájmu Vaše osobní údaje poskytujeme, jsou zejména:

Dodavatelům za účelem dodání Vámi objednaných produktů a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy.

Zpracovatelům na základě oprávněného zájmu – fakturace, zpracování rozpočtu

Poskytovatelům služeb zapojených do zpracování dat – ochrana webových stránek a aplikací

U našich externích zpracovatelů vždy vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.


Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Naše webové stránky a ostatní systémy jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány či skartovány; to se však netýká těch osobních údajů, které společnost PROFIUM stavební s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 24. 5. 2018.